غلامرضا صنعتگر تحت عمل جراحی قرار گرفت حال خواننده قطعه امام رضا (ع) خوب است

0 رای