نقدینگی یک هزار و ۶۴۶ هزار میلیارد تومان شد

0 رای