انعقاد قراردادهایی مشابه ترکمانچای با پزشکان پذیرش غیرعلمی دانشجویان پزشکی در کشور

0 رای