۱۲ سازه غیرمجاز دریایی در سواحل استان مازندران در سال جاری تخریب شد

0 رای