روزانه 6 تا 7 هزار بیمار دربیمارستان میلاد پذیرش می شوند

0 رای