صنعت بیمه از نگاه نمایندگان خانه ملت موسوی لارگانی: عوارض دریافتی از صنعت بیمه باید در مسیر صحیح هزینه شود

0 رای