سردار سلامی: از هر زمان دیگری قدرتمندتریم قدرت حقیقی در سلاح نیست

0 رای