لزوم نظارت کافی بر عملکرد سازمان های اقتصادی هزینه های اضافی از دوش تولیدکنندگان برداشته شود

0 رای