علم الهدی: در نظام ما پلیس دفاع از جریان دینی نظام را برعهده دارد پلیس از طریق امر به معروف و نهی از منکر وظیفه زمینه سازی ظهور را دارد

0 رای