امضای طرح مخالفت با جنگ علیه ایران از سوی سناتور آمریکایی

0 رای