نوه ماندلا: وضع فلسطینی‌ها مانند آپارتایدی است که پدربزرگم با آن جنگید

0 رای