آماده شدن وکلای ترامپ برای پاسخ به سوالات مولر

0 رای