ایحاد صنایع تبدیلی خرما به توسعه بیشتر خور و بیانک می انجامد

0 رای