تولید پسته ایران ،یک پنجم پارسال امریکا با400هزارتن تولید می تواند جای ایران را در بازار بگیرد

0 رای