شهرداری بجنورد 50 میلیارد ریال در تامین گل صرفه جویی کرد

0 رای