دهقانی به عنوان چهارمی پرتاب وزنه بسنده کرد

0 رای