خانواده اولین محیطی است که کودکان مهارت ها را الگوبرداری می کنند

0 رای