مقصر حذف دختر ایرانی در المپیک کیست؟ اتهام رئیس و دفاع کمیته

0 رای