باید ادعای خود را در میدان اثبات کنیم تغییر قوانین به سود من است

0 رای