روحانی وامدارشریعتمداری است دولت توجهی به مطالبه مردم ومجلس ندارد

0 رای