مادر این نوزاد سرراهی را می شناسید او را دیروز با نامه تلخ در یافت آباد تهران رها کرد

0 رای