اهل سنت در حفظ شعر عاشورایی از شیعه جلوتر است

0 رای