خودکشی جوان 19 ساله در سالگرد خودکشی یک دوست در روستای عشایری رخ داد

0 رای