هواپیمایی مصر تحت فشار مسئولان مجله از درو بریمور عذرخواهی کردند

0 رای