صادرات تسلیحات آمریکا در دوران ترامپ یک سوم افزایش داشته است

0 رای