تهاتر'مدل شوروی' اروپا برای دور زدن تحریم های ایران

0 رای