ثبات و امنیت در فضای سازمان شانگهای با وضعیت فعلی افغانستان مرتبط است

0 رای