هواشناسی خراسان شمالی به سرمازدگی محصولات جالیزی هشدار داد

0 رای