یک ماه قبل دولت آمریکا به مرکز تحقیقات این کشور می‌گوید طرح بدهید ایران را به هم بریزیم گفتند با عنوان فساد سیستماتیک تبلیغ کنید و رهبران را هم متهم کنید تا مردم ناامید شوند به حمدالله آمریکا هیچ روزی مثل امروز تنها نبوده

0 رای