خرید حمایتی خرما در آبادان به 2هزار تن رسید

0 رای