اشتغال۲.۴میلیون نفرکمتراز۴۴ساعت درهفته افزایش جمعیت دارای اشتغال ناقص

0 رای