انتقاد از صداوسیما در بکارگیری بیماران روانی برای خنداندن مردم

0 رای