حق سوریه است که اجازه دهد نیروهای ایرانی در خاکش باشند

0 رای