مردم فارس 233 میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

0 رای