امریکا 40 سال است که کشورمان را تحریم کرده است

0 رای