ریزش سنگ در منطقه گردشگری شیوند دهدز 3 مصدوم بجا گذاشت

0 رای