وزیر کشور :ارز مورد نیاز زائران اربعین حتما به آنها پرداخت می شود؛بانکهای عراقی هماهنگ خواهند شد

0 رای