هاشمی طبا: مخالفان روحانی فقط شعار میدهند؛ راه حل ندارند FATF و خیلی مسائل دیگر در اختیار دولت نیست

0 رای