نانواکناری: معافیت 8 کشور از خرید نفت به معنای شکست آمریکاست

0 رای