«عاشقانه‌های دعبل» برای امام رضا (ع) ابیاتی که امام(ع) بر شعر دعبل افزود

0 رای