تندیسی که هوادار هنرمند پرسپولیس به برانکو هدیه داد

0 رای