بانک های دولتی منضبط تر از خصوصی ها بانک‌ها چالش‌های نظام بانکی را ارائه کنند

0 رای