ساداتیان: ترامپ با دمکراتها چالش جدی خواهد داشت

0 رای