پلیس: عامل کشتارِ کالیفرنیا یک ارتشی سابق و دچار آسیب روانی بود

0 رای