امضای طرح «بیمه‌کردن خانه‌های روستایی» توسط وزیر کشور؛ به زودی

0 رای