توقعات را پایین بیاوریم و خریدها را بر مبنای ضروریات انجام دهیم

0 رای