کشت‌پور: توسعه مترو حتی به قیمت تعطیلی سایر پروژه‌ها تمامی فعالیت‌های غیرمرتبط شهرداری واگذار می شود

0 رای