موسویان: ترامپ در تقابل با ایران، بنزین به آتش بحران‌های اقتصادی منطقه می‌ریزد وقتی که هدف اصلی آمریکا تغییر رژیم است، ایران برای چه باید مذاکره کند؟

0 رای