ظلم به مردم نعمت‌ها را بی‌اثر می‌کند تحریم‌ها ایران را صاحب موشک و صنعت کرد

0 رای