باور کنیم آمریکا هیمنه گذشته را در دنیا ندارد آنچه در توزیع ارز اربعین اتفاق افتاد زیبا نبود

0 رای